;
กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
null

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

null

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563

null

การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563

null

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1...

null

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563

null

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 / 2562

null

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

null

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -...

null

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

แผน 5 ปี (65)_compressed.pdf

เล่มแผน 64 (รวม)_compressed.pdf

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564.pdf

รายงานฉบับผู้บริหาร ใหม่.pdf

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับย่อ.pdf

แผน11ด้าน.pdf

หลักเกณฑ์จัดทำแผนฯ ปีงปม 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด.pdf

00 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2565.pdf

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ชวนเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัด
เพชรบูรณ์

สุโขทัย

พิษณุโลก

ตาก

อุตรดิตถ์

; กลับสู่ด้านบน