;
กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
null

>>การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

null

>> การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2564

null

>> ประชุมกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

null

>> การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2564

null

>> การประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)

null

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มภารกิจ (Cluster) (พ.ศ. 2566-2570)

null

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)

null

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

null

>>การประชุม กรอ.ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

02 แบบฟอร์ม กจ.2 แผนปี2566 กลุ่มเหนือล่าง 1 (ปรับแก้แล้ว).xlsx

แผนปฏิบัติราชการ 2566 (ฉบับสมบูรณ์).pdf

เล่มแผนพัฒนา 66-70.pdf

00 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ปี66-70.pdf

ไฟล์นำเสนอประชุม cluster วันที่20ส.ค.64.pdf

ร่างแผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2566-2570).pdf

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ.pdf

ฟอร์มจัดทำแผนฯ.zip

เล่มแผน 64 (รวม)_compressed.pdf

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564.pdf

รายงานฉบับผู้บริหาร ใหม่.pdf

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับย่อ.pdf

แผน11ด้าน.pdf

1125-4321 แจ้งหลักเกณฑ์.pdf

00111 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด.pdf

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ชวนเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัด
เพชรบูรณ์

สุโขทัย

พิษณุโลก

ตาก

อุตรดิตถ์

; กลับสู่ด้านบน