;
กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
null

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

null

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มภารกิจ (Cluster) (พ.ศ. 2566-2570)

null

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)

null

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

null

>>การประชุม กรอ.ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

null

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

null

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

null

ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563

null

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

เล่มแผนพัฒนา 66-70.pdf

00 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ปี66-70.pdf

ไฟล์นำเสนอประชุม cluster วันที่20ส.ค.64.pdf

ร่างแผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2566-2570).pdf

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ.pdf

ฟอร์มจัดทำแผนฯ.zip

เล่มแผน 64 (รวม)_compressed.pdf

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564.pdf

รายงานฉบับผู้บริหาร ใหม่.pdf

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับย่อ.pdf

แผน11ด้าน.pdf

1125-4321 แจ้งหลักเกณฑ์.pdf

00111 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด.pdf

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

ชวนเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัด
เพชรบูรณ์

สุโขทัย

พิษณุโลก

ตาก

อุตรดิตถ์

; กลับสู่ด้านบน