ไทย/ อังกฤษ
         
         
         
         
         
       
     

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน   พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 
     
 

นายชูชาติ     กีฬาแปง     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

    0 55246336  แฟกซ์. 0 5524 6336   มท. 20411  บ้านพัก. 0 5524 6011           
         มือถือ. 08 9203 0456

 

 

 

 

 

 

 

     
     
  นายสมชัยฐ์    หทยะตันย์ติ     ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

   0 5511 001  แฟกซ์. 0 5551 1001  มท.23511  บ้านพัก. 0 5551 1004
        มือถือ. 08 9203 0414

 

 

 

 

 

 

     
     
  นายปิติ   แก้วสลับสี     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

 

   0 5561 1097  แฟกซ์. 0 5561 1097  มท.22911  บ้านพัก. 0 5561 3364
        มือถือ. 08 4751 8250

 

 

 

 

 

 

     
     
  นายบัณฑ์ฑิตย์   เทวีทิวารักษ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบููรณ์

 

   0 5672 9777   แฟกซ์.  0 5672 9778   มท.17311   บ้านพัก. 0 5672 1706,17310
        มือถือ. 0 8920 30458

 

 

 

 

 

 

 

     
     
  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ     ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

   0 5541 1248  แฟกซ์. 055411248   มท.21944,22311   บ้านพัก. 055411001
        มือถือ. 0 8920 30691

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 

นายไพโรจน์  แก้วแดง    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

 

   0 5525 8947  แฟกซ์. 0 5525 8947  มท.20520  บ้านพัก. 0 5525 1047,20426
       มือถือ.  0 8920 23366

 

 

 

 

 

 

 

     
     
 

นายอรัญ   สรรเสริญ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

 

    0 5551 2092  แฟกซ์. 0 5551 1503,23666   มท.23222   บ้านพัก. 0 5551 4394,23526
        มือถือ.  0 8920 34158

 

 

 

 

 

 

 

     
  นายชัยนรงค์   วงศ์ใหญ่   หัวหน้าสำนักงานสุโขทัย

 

    0 55614531  แฟกซ์.0 55611619  มท.22927
          มือถือ. 0 892034381

 

 

 

 

 

 

 

     
  นายวรพจน์   แววสิงห์งาม   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

    0 5672 9752  แฟกซ์. 0 5672 9752   มท.17320   บ้านพัก. 0 5671 1441,17326
         มือถือ.  0 8920 34069

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
  นายสมเกียรติ   พูลสุขเสริม   หัวหน้าสำนักงานอุตรดิตถ์

 

    0 55411003,055411977แฟกซ์. 0 5561 1619  มท.21908ม21904  บ้านพัก. 0 5561 3464
         มือถือ. 0 8920 34421