ไทย/อังกฤษ

 

 

 

 
พิษณุโลก
 

 


                                     " พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "

 

       พิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๗๗ กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ ๑๐,๘๑๕ ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ ทางด้านตะวันออกนอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไปมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านบริเวณตัวเมืองแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง

 

ประวัติศาสตร์

 

        หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองสองแคว”  เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงสมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๐๖ จนสิ้นรัชกาลใน พ.ศ. ๒๐๓๑ ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง ๒๕ ปี หลังรัชสมัยของพระองค์ พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเป็นหน้าด่านสำคัญที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำรงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก ขณะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพชาติไทยได้ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ ในสมัยกรุงธนบุรีพิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งมั่นรับศึกพม่า เมื่อครั้งกองทัพของอะแซหวุ่นกี้มาตีเมืองพิษณุโลก ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ อะแซหวุ่นกี้ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างทรหดกับเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ถึงขนาดต้องขอดูตัว และได้ทำนายเจ้าพระยาจักรีว่าต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงดำริให้รื้อกำแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑลเรียกว่า "มณฑลพิษณุโลก" ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้วพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

 

อาณาเขต

   
  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร

   

 

การเดินทาง

 

 

 

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางสายเอเชีย หลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง ๓๗๗ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายอินทร์บุรี-ตากฟ้า จนถึงทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก ที่เขตอำเภอวังทอง เลี้ยวซ้ายไปอีก ๑๗ กิโลเมตร เข้าสู่พิษณุโลกรวมระยะทาง ๔๕๐ กิโลเมตร หากใช้เส้นทางที่ผ่านเพชรบูรณ์และหล่มสัก แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายหล่มสัก-พิษณุโลก ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางหลายแห่ง

 

 

 

 

     
 

รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ มีบริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลกตลอดวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๑๔๙๐ www.transport.co.th และที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๑๐๕๐ รถประจำทางปรับอากาศ ติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๒๔-๕, ๐ ๕๕๓๐ ๒๐๒๑ เชิดชัยทัวร์  โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๐๔๓, ๐ ๕๕๒๑ ๑๙๒๒ และวินทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๗๕๓-๔, ๐ ๕๕๒๑ ๑๒๗๗ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางบริการระหว่างพิษณุโลกกับจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก (แม่สอด) พิจิตร เพชรบูรณ์ และขอนแก่น ทุกวัน สอบถามสถานีขนส่ง โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๒๗๑๔

 

 

 

 

     
 

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินเตอร์) รถเร็วและรถธรรมดาจากกรุงเทพมหานคร ไปพิษณุโลกทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๑๖๙๐ www.railway.co.th หรือสถานีรถไฟพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๐๐๕

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

เครื่องบิน มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-พิษณุโลกทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท นกแอร์ จำกัด โทร. ๑๓๑๘ www.nokair.co.th สนามบินพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๑๐๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปอำเภอต่าง ๆ

 

 

  อำเภอบางระกำ ๑๗ กิโลเมตร
  อำเภอวังทอง ๑๗ กิโลเมตร
  อำเภอวัดโบสถ์ ๓๐ กิโลเมตร
  อำเภอบางกระทุ่ม ๓๕ กิโลเมตร
  อำเภอพรหมพิราม ๔๐ กิโลเมตร
  อำเภอเนินมะปราง ๗๕ กิโลเมตร
  อำเภอนครไทย ๙๓ กิโลเมตร
  อำเภอชาติตระการ ๑๓๖ กิโลเมตร

 

 

 

ระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1

 

 

  จาก ถึง ระยะทาง
         
  พิษณุโลก ตาก ๑๓๘ กิโลเมตร
  พิษณุโลก สุโขทัย ๕๙ กิโลเมตร
  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ๑๗๐ กิโลเมตร
  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ๑๑๘ กิโลเมตร
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  
  
 
       
 
     

  

 

         
 
 
 
QR CODE แหล่งท่องเที่ยว