TH/ENG
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 
     

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน   พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

   
 

 

 
               
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เรื่อง
   
ดาวน์โหลด
 
   
1.
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560)    
 
      > สรุปบัญชีโครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี ( ครั้งที่ 4 )    
 
   
 
> รูปเล่ม (ฉบับปรับปรุงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)    
 
   
2.
คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น    
 
   
3.
แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการ    
 
      > โครงการสำคัญ 2559 กลุ่มจังหวัด    
 
      > โครงการสำคัญ 2559  Function    
 
      > แบบฟอร์ม  ( ๑   ชุด ๑ โครงการ)    
 
      > แบบฟอร์ม   รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย    
 
               
               
               
     
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 

      

 

 

   
 

     

 

  

 

         
   

 

 

 

   

     
     
     

 

 

 

     

 

     ลิงค์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง