แนะนำแหล่งท่องเที่ยว   5    จังหวัด    :     พิษณุโลก   ตาก   สุโขทัย   อุตรดิตถ์    เพชรบูรณ์