วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน   พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

   
 

 

 
               
   
ลำดับ
เรื่อง
   
ดาวน์โหลด
 
   
1.
หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ มท 0224 (พล) / ว 251 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
 
   
2.
หนังสือจังหวัดพิษณุโลก  ด่วนที่สุด ที่ มท 0224 (พล)/ว 252  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
 
   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

   
 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1    
 
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 2    
 
     

หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   
 
       สิ่งที่ส่งมาด้วย 3    
 
      แบบฟอร์ม กจ.1    
 
 
      แบบฟอร์ม กจ.2    
 
      แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด    
 
      แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  ( 1 ชุด : 1 โครงการ )    
 
      คำนิยมประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน    
 
         สิ่งที่่ส่งมาด้วย 4        
      แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ของกระทรวง กรม ( แบบ กจ.3)    
 
      แบบ กจ.3 แบบสรุปโครงการ กระทรวง กรม    
 
      กจ.3 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ ของกระทรวง กรม    
 
 
               
               
               
               
               
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 

      

 

 

   
 

     

 

  

 

         
   

 

 

 

   

     
     
     

 

 

 

     

 

     ลิงค์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง