1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563


ผู้เข้าชม : 176

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ระเบียบวาระเรื่อง  สืบเนื่อง

 •  การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดฯ
 •  ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2

       (การหาหน่วยงานดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก งบประมาณ 150,000,000 บาท)

 

ระเบียบวาระเรื่อง  เพื่อทราบ

 • ผลการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จาก อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ               
 •  ผลการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร

 

ระเบียบวาระเรื่อง  เพื่อพิจารณา

 • ประเด็นการฟ้องศาลปกครองการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน ยกระดับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ

        ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ กม. 1+070 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 35,000,000 บาท

 • การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 • การโอนทรัพย์สินจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ขอรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
วันที่ประกาศ : 24/09/2563 | 09:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02/08/2564 | 14:47 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน