1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  

ย้อนกลับ

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


ผู้เข้าชม : 596

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านวีดิทัศน์ทางไกลระบบ ZOOM  โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นประธานฯ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (เลขานุการ ก.บ.ก.)  นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. เรื่องเพื่อทราบ   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยประธานที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยดำเนินการจัดทำปฏิทินแผนและผลการดำเนินการ/จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป  

2. เรื่องเพื่อพิจารณา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑) การขอโอนทรัพย์สินที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการ และจังหวัดตาก จำนวน 1 โครงการ  3) การขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ  4) การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง/ทดแทนโครงการที่ยกเลิก/มีเงินเหลือจ่าย จากการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 โครงการ และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ ซึ่งทุกรายการที่ ก.บ.ก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการจะจัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงไปยัง ก.บ.ภ. เพื่อทราบและพิจารณาตามกรณี ต่อไป

ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่กำหนดโดยเร็ว

วันที่ประกาศ : 03/02/2564 | 09:22 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/09/2565 | 11:34 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • ก.บ.ก. 1-64.jpg - Download
  • รายงานการประชุม กบก 1-64 แก้ไขแล้ว 21264.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน