1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  

ย้อนกลับ

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564


ผู้เข้าชม : 173

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Video Conference System (VCS)

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เพื่อทราบ       

                                 3.1 ผลการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                               3.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                               3.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

                         3.4.กำหนดการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง  เพื่อพิจารณา

                               4.1 ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                             4.2 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) เพื่อขยายผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                             4.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                             4.4 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            4.5 การขอรับโอนทรัพย์สินภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

                             4.6 การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                             4.7 ขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)            

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)          

วันที่ประกาศ : 01/07/2564 | 05:14 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/05/2565 | 17:51 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน