1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มภารกิจ (Cluster) (พ.ศ. 2566-2570)  

ย้อนกลับ

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มภารกิจ (Cluster) (พ.ศ. 2566-2570)


ผู้เข้าชม : 472

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)

ได้มอบหมาย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (เลขานุการ ก.บ.ก.) เป็นประธานการประชุมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มภารกิจ (Cluster)  (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ นายสถาพร พงษ์นาค

และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดที่ตั้ง 

วันที่ประกาศ : 20/08/2564 | 10:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/05/2565 | 16:58 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • 00 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ปี66-70.pdf - Download
  • ไฟล์นำเสนอประชุม cluster วันที่20ส.ค.64.pdf - Download
  • ร่างแผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2566-2570).pdf - Download
  • 02 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี (word).docx - Download
  • แบบฟอร์มเสนอแบบย่อโครงการกลุ่ม ที่ตั้งต้นให้แล้ว.docx - Download
  • 03 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายฯ.xls - Download
  • ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน