1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >> ประชุมกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ย้อนกลับ

>> ประชุมกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้เข้าชม : 63

การประชุมกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม

       แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กันยายน 2564

ณ ห้องธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีคำสั่ง ที่  6/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

               คณะกรรมการ

1. คลังเขต 6   หัวหน้าคณะทำงาน

 

2. ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) หรือผู้แทน  คณะทำงาน

 

3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน  คณะทำงาน

 

4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก หรือผู้แทน  คณะทำงาน

 

5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก หรือผู้แทน  คณะทำงาน

 

6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก  คณะทำงาน

 

7. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  คณะทำงานและเลขานุการ

 

8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

    

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ปฏิบัติการ   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

อำนาจหน้าที่

1.ตรวจสอบความเป็นไปได้และความถูกต้องของกิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กำหนด

2.ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยขอรับงบประมาณปรับปรุงข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

3.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่ประกาศ : 24/09/2564 | 15:54 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/05/2565 | 16:32 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน