1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >> การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2564  

ย้อนกลับ

>> การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2564


ผู้เข้าชม : 73

เริ่มประชุมเวลา :   13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                               -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง   เพื่อทราบ

 

                         3.1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

 

                                 มติที่ประชุม :       รับทราบ 

                          3.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ  ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                           มติที่ประชุม :       รับทราบ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 และขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง  เพื่อพิจารณา

                              4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 ตามที่เสนอ

                                4.2 ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ใช้ประโยชน์โรงงานผสมอาหารสัตว์พร้อมไซโล

                                     มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ใช้ประโยชน์โรงงานผสมอาหารสัตว์พร้อมไซโล

 

        4.3 ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 7,500,000 บาท แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เป็นหน่วยดำเนินการ

              มติที่ประชุม :    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

วันที่ประกาศ : 30/09/2564 | 10:08 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/05/2565 | 17:50 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน