1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >>การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ย้อนกลับ

>>การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้เข้าชม : 274

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ กับทีมบูรณาการกลาง จาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ระบบ Zoom

วันที่ประกาศ : 16/11/2564 | 08:55 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:12 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน