1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 6/2564  

ย้อนกลับ

การประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 6/2564


ผู้เข้าชม : 33

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 6/2564

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM  ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับโอนทรัพย์สินภายใต้งบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ประกาศ : 22/04/2565 | 07:13 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15/08/2565 | 12:59 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม ก.บ.ก. 6-64 สมบูรณ์.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน