1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย


ผู้เข้าชม : 222

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ)

ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8มิถุนายน 2565

ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดสุโขทัย

       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/2565 ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประธาน กกร. กลุ่มจังหวัดฯ กรรมการฯ ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

 

วันที่ประกาศ : 17/08/2565 | 08:09 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:51 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม ก.ร.อ. ครั้งที่ 2-2565.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน