1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด  

ย้อนกลับ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด


ผู้เข้าชม : 206

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมแก่งโสภา โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

1. การบรรยายกรอบทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ และระดับภาค : ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ

โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. หลักกณฑ์ และข้อกำหนดในการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

โดย สำนักงบประมาณเขตที่ 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การใช้ Value Chain สำหรับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

     - จัดทำ Value Chain ระยะ 5 ปี วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผนงานโครงการ

โดย รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ประเด็น และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพ

          ประเด็นที่ 1 ด้านการพัฒนาส่งเสริม การค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก

          ประเด็นที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ

          ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

          ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร

          ประเด็นที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ทีมวิทยากรประจำกลุ่ม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. แนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. เทคนิคการใช้ Project Canvas เพื่อจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ

- ปฏิบัติการประยุกต์ Project Canvas จัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ Value Chain

- จัดทำโครงการโดยใช้ Project Canvas ให้สอดคล้องกับ Value Chain

- แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ประเด็น เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและความต้องการ

       ประเด็นที่ 1 ด้านการพัฒนาส่งเสริม การค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก

       ประเด็นที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ

       ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

       ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร

       ประเด็นที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ทีมวิทยากรประจำกลุ่ม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ปฏิบัติการ การนำเสนอ โครงการสำคัญ และประเมินความเหมาะสมของโครงการ

    - สรุปผลการปฏิบัติการ ข้อสังเกตในการจัดทำโครงการสำคัญ และแนวทางการเชื่อมโยงโครงการสำคัญเป็นแผนงาน

 

โดย รศ.ดร.พีรธร บุณรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ประกาศ : 18/08/2565 | 02:55 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 20:01 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • 1. ppt เกณฑ์แผน 2566-70 บรรยาย10สค65Edit2.pdf - Download
  • 2. PPT สงป. แผนกลุ่มเหนือล่าง 1 ปี 67.pdf - Download
  • 5. PPT Performance Audit สตภ.10.pdf - Download
  • LN1 การวิเคราะห์ Keywords ในประเด็นการพัฒนากลุ่ม 10.pdf - Download
  • LN1 การใช้ Value Chain และ Project Canvas 10 11 สค 2565.pdf - Download
  • LN1 กิจกรรม Value Chain และ Project Canvas 10 11 สค 2565 ตัวอย่าง.pdf - Download
  • LN1 กิจกรรม Value Chain และ Project Canvas 10 11 สค 2565.pdf - Download
  • กรณีศึกษา overlay map การวางแผนพัฒนา พื้นที่ 13 กค 63.jpg - Download
  • กำหนดการ.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน