1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2565  

ย้อนกลับ

กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2565


ผู้เข้าชม : 39

การประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

……………………………………………………………………………………………………………………….……

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

                       ………………………………………………………………………………………..……………………………………

ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

3.1 สรุปสถิติการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 ความคืบหน้าผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคเกษตรกร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์)

3.3 ความคืบหน้าการเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ พิษณุโลก -
ไซยะบุรี
- หลวงพระบาง และเส้นทางการบินเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ พิษณุโลก - หลวงพระบาง

3.4 ความคืบหน้าเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์

วังเวียง (สปป.ลาว) เพื่อรองรับโครงการ LIMEC

3.5 ข้อเสนอของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

                       ………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่อง เพื่อพิจารณา

 4.1 การพัฒนาโครงการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก   
และ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการ

          และกระจายสินค้า (Logistics Hub) ระดับภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

4.2   การกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1

               1) การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

               2) การจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ระเบียบวาระที่ 5  : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                       ………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่ประกาศ : 26/12/2565 | 03:58 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:44 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน