ไทย/อังกฤษ
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 
     

 

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน   พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

 
 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
       
 
Download เอกสาร
    
 
ปก
 
คำนำ
 
สารบัญ
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรอบปี-2560
 
รายการตรวจสอบการดำเนินการ
 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

      

 

           
           
           
 

 

 

     

 

  

 

         

 
       
  

 

 

 

 

 

          
         
         
         

 

 

                             
                           
 

 

 

   

 

 

       
QR CODE
QR CODE (E - book)
QR CODE
QR CODE
เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เอกสารงบประมาณอิเล็ทรอนิกส์

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

(พ.ศ. 2557 -2560)

การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด

     
       
       

 

 

 

 

 

     

 

     ลิงค์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง