1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

05
11/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
30
10/2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
29
10/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก”    โดยมีข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน
26
10/2562
“มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกลสู่สากล :  Lower Northern Provincial 1 Expo 2019” เชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562   ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
“มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกลสู่สากล : Lower Northern Provincial 1 Expo 2019” เชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
26
10/2562
คณะตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
26
10/2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด

; กลับสู่ด้านบน