1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

17
02/2566
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
04
10/2564
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15
09/2564
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)
20
08/2564
เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม Cluster จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 64
เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม Cluster จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 64
07
10/2563
>>ดาวน์โหลด<< แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
>>ดาวน์โหลด<< แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
24
09/2563
เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564
13
07/2563
<<คลิก>> นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
<<คลิก>> นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
15
05/2563
>>คลิก!! ภาพรวมตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
>>คลิก!! ภาพรวมตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
28
04/2563
>>คลิก!!  คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
>>คลิก!! คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
13
01/2563
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
04
12/2562
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20
11/2562
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการาจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการาจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
04
11/2562
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
29
10/2562
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26
10/2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

; กลับสู่ด้านบน